• White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon

info@compasstravel.gr  |  Tel: (+30) 2310 818111

Join our mailing list and never miss an update!

© 2020 by Compass

Γενικοί Όροι – Εταιρική Πολιτική

Ε.Ο.Τ. Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ΜΗ.Τ.Ε. 09.33.Ε.61.00.01122.0.1

Το γραφείο οφείλει να οργανώνει, σχεδιάζει, ολοκληρώνει και εφαρμόζει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκάστοτε εκδρομής που έχει δημοσιεύσει και φέρει εις γνώση του πελάτη. Η τιμή αγοράς του εκάστοτε προγράμματος από τον πελάτη ορίζεται από το γραφείο συνυπολογισμένων των ισοτιμιών ξένων νομισμάτων προς το ευρώ τη στιγμή της τιμολόγησης, καθώς και τελών, φόρων, ναύλων και κομίστρων που ισχύουν τη στιγμή της τιμολόγησης του. Ως εκ τούτου η τιμή δύναται να τροποποιηθεί (είτε αυξητικά, είτε μειωτικά) σε τυχόν σημαντικές αλλαγές κάποιων εκ των παραπάνω συντελεστών και το γραφείο υποχρεούται απλά να ενημερώσει τον πελάτη γι’ αυτό.

Το γραφείο οφείλει στην προσπάθεια τήρησης του προγράμματος χωρίς παρεκκλίσεις από αυτό, αν όμως τρίτοι εξωγενείς παράγοντες όπως καιρικές συνθήκες, απεργίες, αλλαγές στις υπηρεσίες των προμηθευτών, όπως αναφέρονται οι αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρίες, ξενοδοχεία, μεταφορικές εταιρίες, τροποποιήσουν τις συνθήκες τήρησης του προγράμματος, τότε το γραφείο δεν φέρει καμία άλλη ευθύνη παρά αυτή της όσο το δυνατό πιο έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης των πελατών για το νέο πρόγραμμα.

Τα αεροπορικά εισιτήρια και οι όροι που τα διέπουν αποτελούν συμβόλαιο του πελάτη απευθείας με την αεροπορική εταιρία και το γραφείο έχει απλά μεσολαβήσει για τη δέσμευση των αεροπορικών θέσεων. Ως εκ τούτου για οποιαδήποτε τροποποίηση των αεροπορικών δρομολογίων, καθυστέρηση στην αναχώρηση ή επιστροφή του ταξιδιού, ακύρωση δρομολογίου, αλλαγή τύπου αεροσκάφους, υπεράριθμες κρατήσεις ή απώλειες αποσκευών ταξιδιωτών το γραφείο δεν φέρει καμιά ευθύνη, ούτε υπόκειται σε καμία υποχρέωση.

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας το γραφείο δύναται να ακυρώσει μέρος ή και όλο το πρόγραμμα του ταξιδιού.

Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το ταξίδι πριν την αναχώρηση, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Αν η ακύρωση γίνει για λόγους ανωτέρας βίας ή μη συμπλήρωσης του ικανού αριθμού συμμετεχόντων και ανακοινωθεί έως και 24 ώρες πριν την αναχώρηση, το γραφείο δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη και δεν υποχρεούται σε αποζημιώσεις προς τους συμμετέχοντες. Σε περίπτωση ακύρωσης πλην των ήδη αναφερομένων, το γραφείο υποχρεούται να προτείνει άλλο ίσης αξίας ταξίδι προς τους ταξιδιώτες του ακυρωμένου ταξιδιού και αν το αρνηθούν να τους επιστρέψει το σύνολο των χρημάτων που έχουν καταβάλει.

Το γραφείο σε εφαρμογή του Π.Δ. 339/5.9.96 έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο για κινδύνους αστικής ευθύνης που αφορούν στην εκτέλεση της ταξιδιωτικής σύμβασης και στον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών στην περίπτωση πτώχευσης.

Ο πελάτης κατά τη κράτηση – δήλωση συμμετοχής οφείλει να γνωρίζει τους παρόντες γενικούς όρους, όλες τις λεπτομέρειες του ταξιδιού, καθώς και να έχει υπογράψει τη σύμβαση συμμετοχής. Επίσης, πρέπει να καταβάλει ως ελάχιστη προκαταβολή σε μετρητά ίση με το 30% της αξίας της εκδρομής. Η εξόφληση του υπολοίπου της αξίας του ταξιδιού πρέπει να καταβάλλεται από τον πελάτη στο γραφείο έως και 15 ημέρες πριν από την αναχώρηση.

Αν ο πελάτης θέλει να ακυρώσει τη συμμετοχή του στο ταξίδι πρέπει να το υποβάλει εγγράφως. Η πολιτική ακυρωτικών του γραφείου συνοψίζεται στα παρακάτω :

  • Έως 30 ημέρες πριν – €100

  • Από 29 έως 15 ημέρες πριν – Σύνολο της προκαταβολής

  • Από 15 – 1 ημέρα πριν – Σύνολο αξίας ταξιδιού

Σε περίπτωση ναυλωμένων πτήσεων charter και ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος πριν την αναχώρηση, παρακρατείται όλη η αξία της αεροπορικής μεταφοράς.

Ο πελάτης μπορεί να μεταβιβάσει τη συμμετοχή του σε τρίτο άτομο έχοντας ενημερώσει το γραφείο τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την αναχώρηση και αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τυχόν χρηματικές οφειλές από την αλλαγή του ονόματος κυρίως στο αεροπορικό εισιτήριο ή όποιο άλλο έξοδο προκύψει από την μεταβίβαση.

Σύμφωνα με διεθνή κανονισμό ξενοδοχείων, τα δωμάτια παραλαμβάνονται από τους πελάτες στις 14.00 και παραδίδονται στις 11.00. Σε περίπτωση που ο πελάτης θέλει να παραμείνει στο ξενοδοχείο πέραν της 11.00π.μ. μπορεί να έρθει σε απευθείας συνεννόηση με τη reception του εκάστοτε ξενοδοχείου, η οποία θα τον ενημερώσει για το αν του δίνεται αυτή η δυνατότητα, καθώς και για το κόστος (day use) αυτής.

Η εταιρία μας λειτουργεί πάντα με γνώμονα το συμφέρον των πελατών – ταξιδιωτών και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απαρέγκλιτη τήρηση του προγράμματος κάθε ταξιδιού, καθώς και για την άρτια και ποιοτική κάλυψη όλων των αναγκών του ταξιδιώτη. Αν παρόλα αυτά υπάρχουν παράπονα από τον πελάτη, αυτός έχει την υποχρέωση να ενημερώσει άμεσα τον τοπικό αντιπρόσωπο του γραφείου, ο οποίος θα πρέπει να κινηθεί για την άμεση επίλυσή τους. Η παράληψη ειδοποίησης και η εκ των υστέρων διατύπωση των παραπόνων είναι πρακτική που δεν επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Παράπονα που δεν ικανοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού πρέπει να διατυπωθούν εγγράφως προς το γραφείο σε διάστημα έως και 1 εβδομάδας από την επιστροφή των πελατών.

Απαιτήσεις για σωματικές βλάβες που προκύπτουν από τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση των παροχών του οργανωμένου ταξιδιού περιορίζονται σύμφωνα με τις περί ευθύνης διατάξεις των διεθνών συμβάσεων οι οποίες δεσμεύουν την Ελλάδα και διέπουν τις εν λόγω παροχές. Αεροπορική μεταφορά : Σύμβαση Βαρσοβίας 1929. Θαλάσσια μεταφορά : Σύμβαση Βέρνης 1974. Ξενοδοχειακή διαμονή : Σύμβαση Παρισίων 1962. Οδική μεταφορά : Νομοθεσία Ε.Ε.

Όσον αφορά τις λοιπές βλάβες (πλην των σωματικών) που προκύπτουν από τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση των παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, η αποζημίωση περιορίζεται στην επιστροφή των χρημάτων της παροχής που δεν παρεσχέθη ή στην διαφορά της τιμής της αξίας που τελικώς παρεσχέθη. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν διεκδίκηση απαιτήσεων ορίζονται τα ελληνικά δικαστήρια της έδρας του γραφείου στη Θεσσαλονίκη.